Villa alfred

Ettevõttest

Eakate kodu Villa Alfred alustas tegevust 2009. aastal, olles tänaseks omandanud läbi mitmete tegutsemisaastate mahuka teadmiste- ja kogemuste pagasi. Meil on olemas nägemus olevikuks ja tulevikuks, mis on meie igapäevaseks saatjaks meie töös.

Teeme oma tööd pühendumusega ja meie eesmärgiks on pakkuda kliendikeskset, hoolivat ja märkavat teenust oma klientidele. Parimaks tagasisideks meile on meie poolt pakutava teenusega rahulolevad kliendid ja lähedased. 

Toetused

Kasemäe tn 7- Võidu tn 6  ühenduskoridori ehitamine

Toetuse eesmärk oli rajada Kasemäe tn 7 ja Võidu tn 6 hoonete vahele ühenduskoridor, et saaks hooldusteenuse pakkumiseks kasutusele võtta Võidu tn 6 hoone ning et hooned omavahel ühendada.Uue hoone avamine ja ühenduskoridori rajamine kahe hoone vahele võimaldas investeeringu tegijal laiendada oluliselt oma tegevust.

Eakate kodu Villa Alfred Kuusiku hooldekodu renoveerimine

Leader- meetme projekt “Eakate kodu Villa Alfred Kuusiku”. Toetuse eesmärk oli renoveerida hoone asukohaga Kuusiku Mõisaallee 1, et rajada hoonesse üldhooldekodu – eakate kodu Villa Alfred Kuusiku.Hooldekodu rajamiseks olid vajalikud renoveerimistööd ruumide kasutuselevõtuks ja samuti oli vajalik viia hoone vastavusse hooldusteenuse pakkumiseks seatud nõuetega (nt paigaldada automaatne tulekahjusignalisatsioonisüsteem, evakuatsioonivalgustused, ventilatsioon jms).Peale projektis ettenähtud tööde teostamist hakati hoonet sihtotstarbeliselt kasutama. Taotleja kasutas projekti raames piirkonna eripära ja kohalikke ressursse, päästeti hoone edasisest tühjana seismisest ja võimalikust hävinemisest.Seeläbi andis projekt piirkonnale olulist lisandväärtust, luues piirkonda uuendusliku ja jätkusuutliku ettevõtluse ning uued töökohad.

LEADER projekt "Eakate kodu Villa Alfred Peetri hooldekodu vundamendi ja fassaadi renoveerimine

Projekti eesmärk oli asutada Peetrisse, Järva valda, eakate kodu Villa Alfred Peetri, kus hakata pakkuma üldhooldusteenust. Projekti raames soojustati ja renoveeriti vana hoone välisfassaad, sh vundament. Lisaks viis taotleja ellu teised, projektivälised tegevused, mis olid vajalikud hoone kasutuselevõtule. Tegevused on ellu viidud ja hoonet saab sihtotstarbeliselt kasutada. Hoone, hoone asukoht ja seda ümbritsev õueala moodustavad kogumis väga sobiliku kombinatsiooni hooldekodule. Lisaks aitab eakate kodu asutamine korrastada ja säilitada elukeskkonda Peetris, kuna suur seisma jäänud hoone tehti korda (sh välisfassaad) ning võeti kasutusele.